м.Бориспіль,
вул. Гришинська, 1
Тел.: (04595) 5-21-61
E-mail: bordnz3@ukr.net

Найкраще виховання для Ваших дітей!

Докладніше по сайту

Статут профспілки

СТАТУТ

ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ

І НАУКИ УКРАЇНИ

І. Загальні положення

1. Профспілка працівників освіти і науки України (далі в тексті Статуту – Профспілка) – всеукраїнська добровільна неприбуткова громадська організація, яка об’єднує на добровільних засадах без обмеження через походження, соціальний і майновий стан, громадянство, расову та національну належність, стать, мову, політичні погляди, релігійні переконання, рід і характер занять, місце проживання осіб, які працюють в установах і закладах, органах управління, підприємствах, організаціях галузі освіти, осіб, які навчаються у вищих або професійно-технічних навчальних закладах освіти (студентів, учнів, аспірантів, докторантів та ін.), незалежно від форм власності та видів господарювання, фізичних осіб, які займаються  індивідуальною педагогічною діяльністю, осіб, які звільнилися з посад в установах і закладах освіти у зв’язку з виходом на пенсію або які тимчасово не працюють та які визнають цей Статут і сплачують членські внески.

2. Профспілка діє відповідно до Конституції України, Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», Закону України «Про об’єднання громадян», Кодексу законів про працю України, законодавства про освіту та прийнятих відповідно до них інших нормативно-правових актів, міжнародних договорів, угод, конвенцій, згода на обов’язковість виконання яких надана Верховною Радою України та на основі цього Статуту.

3. Профспілка будує відносини з органами державної влади та місцевого самоврядування, роботодавцями, їх організаціями та об’єднаннями, політичними партіями, іншими громадськими організаціями на основі принципів соціального партнерства, самостійності, взаєморозуміння, дотримання норм законодавства, договорів та угод.

4. Профспілка, її організаційні ланки взаємодіють та співпрацюють з іншими профспілками та їх об’єднаннями, що діють в Україні, можуть входити на добровільних засадах до асоціацій, федерацій, конфедерацій, інших об’єднань профспілок України та вільно виходити з них згідно з їх Статутами (Положеннями).

  Члени професійної спілки, їх права та обов’язки

 •   Членом Профспілки може бути громадянин України, який визнає цей Статут, сплачує членські внески, працює або навчається в установі, організації, закладі освіти і науки незалежно від форм власності і видів господарювання або працював у них до виходу на пенсію і не є членом іншої профспілки.
 • Членами Профспілки можуть бути іноземні громадяни, які проживають на території України на законних підставах та працюють або навчаються в сфері освіти.
 • Вступ у Профспілку і вихід із неї здійснюється на добровільній основі в індивідуальному порядку на підставі особистої заяви, поданої до  первинної профспілкової організації  і розглянутої на засіданні відповідного профоргану.
 •  Члени Профспілки перебувають на обліку у профспілковій організації за місцем роботи або навчання. Їм видається профспілковий квиток єдиного зразка, який зберігається у них. За членами Профспілки, які перейшли на роботу з установ, організацій або підприємств, працівники яких об’єднуються іншою профспілкою, зберігається стаж профспілкового членства.
 •  Профспілковий стаж і право перебувати на обліку в профспілковій організації за місцем попередньої роботи або проживання зберігається: 
  •  За особами, які  знаходяться у відпустці для догляду за дитиною.
  • За військовослужбовцями, які перебувають на дійсній військовій службі.
  • За працівниками, які тимчасово зайняті на сезонних роботах, за умови їх повернення на роботу в установи і заклади галузі.
  • За пенсіонерами, які припинили роботу в установах, закладах освіти у зв’язку з виходом на пенсію.
  • За безробітними і тимчасово непрацюючими з поважних причин.
  • За студентами, аспірантами, які знаходяться в академічній відпустці та поновлюються.
  • За студентами-бакалаврами, які вступають для продовження навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста,  магістра; спеціалістами, магістрами, які вступають до аспірантури.
 •  Стаж профспілкового членства обчислюється з часу ухвалення рішення  відповідного виборного профспілкового органу про прийняття до Профспілки на підставі поданої заяви.

 Члени Профспілки мають право:

1) На здійснення представництва та захист Профспілкою їх трудових, соціально-економічних прав та інтересів в органах державної влади та місцевого самоврядування, в судових органах.

2) На правовий захист, безкоштовну юридичну та іншу допомогу з питань соціально-економічних і трудових відносин.

3) На звернення до всіх профспілкових органів і одержання від них  аргументованих відповідей.

4) На участь у профспілкових зборах, конференціях, акціях та інших заходах, які проводить Профспілка.

5) На вільне обговорення питань, які розглядаються на зборах, засіданнях виборних профспілкових органів різних рівнів, в засобах масової інформації; на висловлення своєї точки зору, внесення пропозицій до резолюцій і постанов профспілкових органів, участь у виробленні програмних документів Профспілки.

6) На одержання інформації про роботу профспілкових органів та прийняті ними рішення, участь у роботі відповідних профспілкових органів з питань, що стосуються їх особисто.

7) Обирати і бути обраним до профспілкових органів усіх рівнів, за винятком обмежень, встановлених чинним законодавством, Законом України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» і цим Статутом.

8) Одержувати за рішенням профспілкових органів на пільгових умовах путівки на санаторно-курортне лікування та відпочинок, отримувати з профспілкового бюджету грошову допомогу на оздоровлення, відвідування хворих, виплати з нагоди професійних свят чи днів народження, грошове заохочення за профспілкову роботу, відшкодування коштів, затрачених на придбання ліків, оплату юридичних послуг, користуватися разом з членами сім’ї культурно-спортивними закладами Профспілки.

9) На сприяння в перекваліфікації і працевлаштуванні при безробітті.

10) На участь у підготовці, укладенні колективного договору (угоди) та контролі за його виконанням.

  11)Члени Профспілки за активну участь у діяльності Профспілки  рішенням виборних органів Профспілки можуть бути нагороджені профспілковими відзнаками, заохочуватись морально та матеріально.

12)Виборні органи Профспілки можуть ініціювати представлення своїх членів до державних, відомчих та інших нагород.

13) Роботодавці не можуть бути членами виборних органів Профспілки будь-якого рівня.

14) Члени виборних профспілкових органів, їх керівники, які не звільнені від основної роботи, можуть одержувати за роботу в Профспілці винагороду, розмір якої визначається згідно з нормативними документами Профспілки в межах коштів, передбачених на оплату праці профспілкових працівників.

15)Члени Профспілки, обрані до складу виборних профспілкових органів, мають додаткові гарантії, передбачені законодавством та нормативними документами галузевої Профспілки і об’єднань профспілок.

 Члени Профспілки зобов’язані:

1) Визнавати і виконувати Статут Профспілки.

2) Регулярно сплачувати членські внески.

3) Брати участь у діяльності первинної профспілкової організації, у якій вони перебувають на обліку.

4) Виконувати рішення профспілкових органів.

5) Не допускати дій, що наносять збитки профспілковій організації, перешкоджають досягненню мети і виконанню завдань Профспілки, порушують єдність Профспілки, вносять розкол в її ряди.

6) Дотримуватись умов колективного договору (угоди).

Член Профспілки, який був виключений з її рядів, може бути  прийнятий у члени Профспілки  на загальних підставах.

Пропозиції та побажання

bordnz3.in.ua © 2013

Pозробка сайту: myborispol.in.ua

Вгору